Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z Posłem Ryszardem Wilczyńskim

W spotkaniu uczestniczyli rolnicy, sołtysi i radni gminy Strzeleczki. Na spotkaniu zorganizowanym przez Posła Ryszarda Wilczyńskiego, mieszkańcy gminy zostali zapoznani projektem nowej ustawy o obrocie ziemią rolną, powodującą ograniczenie prawa własności i obrotu ziemią.

Poseł przedstawił, jakie konsekwencje wprowadzonych ostatnio regulacji prawnych czekają właścicieli ziemi rolnej i czy jest to zgodne z powszechnie uznawanym i wychwalanym "świętym" prawem własności.

Uchwalona 31 marca przez Sejm ustawa wstrzymuje sprzedaż państwowych gruntów na 5 lat z wyjątkiem nieruchomości do 2 ha oraz innych przeznaczonych na cele nierolne, jak np. budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne lub składy magazynowe. 

Ustawa reguluje również prywatny obrót ziemią; zakłada, że nabywcą ziemi rolnej może być jedynie rolnik indywidualny czyli osoba fizyczna, która osobiście gospodaruje na gruntach do 300 ha, posiada kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, gdzie jest położona co najmniej jedna działka jego gospodarstwa.

Ponadto Posłowie przyjęli też poprawkę, zgodnie z którą nabywać ziemię rolną będą mogły Kościoły i związki wyznaniowe. Agencja Nieruchomości Rolnych będzie miała prawo pierwokupu ziemi, jednak nie będzie to dotyczyło dziedziczenia gospodarstwa przez osoby bliskie.

Ustawa ma wejść w życie 30 kwietnia br., bowiem 1 maja kończy się 12-letnie moratorium na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców.

IMG_0310.jpeg IMG_0316.jpeg   IMG_0319.jpeg   IMG_0334.jpeg

Wersja XML