Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Konkurs Kroszonkarski

Brak opisu obrazka

REGULAMIN 

GMINNEGO  KONKURSU  KROSZONKARSKIEGO

 

 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach

 2. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich

     mieszkańców Gminy Strzeleczki

 3. Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez

     organizatorów 

 4. Konkurs jest organizowany w 3 kategoriach wiekowych:

     a/   I kategoria DZIECI  - dzieci ze szkół podstawowych (kl.I-VI)

     b/  II kategoria MŁODZIEŻ - młodzież gimnazjalna (kl.I-III)

     c/ III kategoria DOROŚLI - młodzież ponad gimnazjalna i dorośli

 5. Każdy uczestnik przynosi ze sobą co najmniej jedno jajko do zdobienia

     na miejscu oraz własne narzędzia do zdobienia w dowolnych technikach

 6. Oceniane są jedynie jajka wykonane na miejscu podczas konkursu.

     Wyjątek mogą stanowić jajka wykonane przez osoby niepełnosprawne

     nie mogące przybyć na konkurs – wówczas przysługuje wyróżnienie,

     chyba że jury postanowi inaczej

 7. Każdy z jurorów dysponuje punktami od 1 do 10 dla każdego

     z uczestników

 8. O zajęciu poszczególnych miejsc decyduje suma punktów przyznanych

     przez wszystkich jurorów

 9. Jury przyjęło następujące kryteria oceny:

     a/ zgodność z tradycją

     b/ ogólny wygląd artystyczny

     c/ technika wykonywania – precyzja

10. Po ocenieniu prac przez komisję konkursową, organizatorzy konkursu

      zabierają jedno jajko od każdego z uczestników

11. Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie a dotyczące konkursu

      rozstrzyga komisja konkursowa

12. Werdykt jury jest ostateczny i niezaskarżalny

Wersja XML