Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr instytucji kultury

Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie

udostępniania zawartych w nim danych

 

Informacje o sposobie, miejscu i zasadach udostępniania danych

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Strzeleczki prowadzony jest na podstawie art.  14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).

Rejestr prowadzony jest w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obronnych i Ogólnym Urzędu Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4,  47-364 Strzeleczki, tel. 77 407 66 63, dla następujących instytucji kultury :

 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach
 2. Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach

Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26  stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189) rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez :

 1. otwarty dostęp do zawartości rejestru;
 2. wydanie skróconego lub pełnego odpisu z rejestru .

Dodatkowo, dla każdej instytucji kultury odrębnie prowadzona jest w postaci elektronicznej księga rejestrowa.

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę  Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.strzeleczki.pl/organizatora.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe instytucji kultury ( od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30).

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Wydanie odpisu jest odpłatne. Wysokość opłaty reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

 

Do pobrania :

PDFREJESTR INSTYTUCJI KULTURY.pdf

Wersja XML