Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cele rozwoju i funkcje gminy

Cele ogólne

 Cele ekonomiczne 
 
Restrukturyzacja rolnictwa, umożliwiającego jego optymalne funkcjonowanie w warunkach Unii Europejskiej (zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie przy równoczesnym zwiększeniu liczby gospodarstw dużych i specjalistycznych oraz zrzeszonych w grupach producenckich).
Rozwój przemysłu - z preferencjami dla przetwórstwa rolnego i leśnego oraz z wykorzystaniem istniejących zasobów wód podziemnych, kruszyw naturalnych i zaplecza rolniczo - leśnego.
Wykorzystanie walorów przyrodniczo krajobrazowych gminy i tradycji hodowli koni dla rozwoju agroturystyki i budownictwa letniskowego (Smolarnia, Serwitut, Dobra, Moszna, Kopalina, Pisarzowice).
Realizacja inwestycji infrastrukturalnych (kanalizacja, wysypisko, inne formy ochrony wód podziemnych) po pozyskaniu pomocowych środków finansowych z Funduszu Ochrony Środowiska i Unii Europejskiej.

Cele społeczne 

Zasadnicza poprawa jakości życia mieszkańców gminy, zgodna z ich wyobrażeniami i aspiracjami, realizowana poprzez:

Cele przyrodnicze i kulturowe

 

 

Funkcje rozwojowe gminy

Gmina Strzeleczki posiada korzystne warunki (zasoby naturalne, materialne, utrwaloną tradycję) dla rozwoju wielu funkcji.

Do najbardziej rozwojowych należy:


Funkcja produkcyjna


Funkcja usługowa

Wersja XML