Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

L Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

W dniu 12 września 2022 r. o godzinie 14:00 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się sesja Rady Gminy Strzeleczki.

Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl
w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

 

                                                                                                 Przewodniczący
                                                                                               Rady Gminy Strzeleczki

                                                                                                    /-/ Włodzimierz Wolny

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLIX/22 w dniu 11.08.2022 r.
 4. Sprawozdanie międzysesyjne z pracy Wójta Gminy Strzeleczki.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok – projekt z dnia 07.09.2022 r. – Skarbnik Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 07.09.2022 r.. – Skarbnik Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzeleczki – projekt z dnia 02.09.2022 r. – Kierownik GZEAS;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych – projekt
  z dnia 02.09.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Moszna – projekt z dnia 02.09.2022 r. – Główny specjalista ds. planowania przestrzennego;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie– projekt z dnia 03.08.2022 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Strzeleczki – Przewodniczący Rady Gminy;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy na rok 2022 celem sfinansowania dodatkowych zajęć edukacyjnych – projekt z dnia 02.09.2022 r. – Przewodniczący Klubu Radnych Niezależnych Gminy Strzeleczki.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

 

Wersja XML