Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLVI Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

W dniu 26 maja 2022 r. o godzinie 14:30 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Strzeleczki.

Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl
w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          /-/ Włodzimierz Wolny

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLV/22 w dniu 28.04.2022 r.
 4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XLV a XLVI sesją.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie "oceny zasobów pomocy społecznej" - Kierownik GOPS
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok – projekt z dnia 12.05.2022 r. – Skarbnik Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 12.05.2022 r. – Skarbnik Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzeleczki na lata 2022-2026 – projekt  z dnia 12.05.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 11.05.2022 r. – podinspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Strzeleczki za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - projekt z dnia 17.05.2022 r. - Kierownik GZEAS.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.
Wersja XML