Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVII SESJA RADY GMINY STRZELECZKI

Z powodów technicznych termin odbycia się XXXVII Sesji Rady Gminy Strzeleczki uległ zmianie.

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

W dniu 22 października 2021 r. o godzinie 9:00 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Strzeleczki.

Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl
w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                        /-/ Włodzimierz Wolny

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXVI/21 w dniu 15.09.2021 r.
 4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie międzyXXXVI a XXXVII sesją.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. – projekt z dnia 12.10.2021 r. – Skarbnik Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 13.10.2021 r. – Skarbnik Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej - projekt z dnia 05.10.2021 r. – Skarbnik Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania – projekt z dnia 08.10.2021 r. – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie – projekt dnia 27.09.2021 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych, altan rekreacyjnych oraz miejsc grillowych na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 08.10.2021 r. – Sekretarz Gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla części miejscowości Łowkowice – projekt z dnia 11.10.2021 r. – główny specjalista ds. planowania przestrzennego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wawrzyńcowice – projekt z dnia 11.10.2021 r. – główny specjalista ds. planowania przestrzennego.
 14. Podjęcie uchwały w przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 11.10.2021 r. – główny specjalista ds. planowania przestrzennego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku zgodnie z właściwością – projekt z dnia 14.10.2021 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.
Wersja XML