Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Samorządowej

Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się dnia 23 czerwca 2021 r.
 o godz. 14:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.

Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej:

 1. stan bezpieczeństwa na terenie gminy w 2020 r. – przedstawiciel KPP i PSPw Krapkowicach, Komendant Gminny OSP,
 2. działalność sportowa w gminie – koordynator ds. sportu szkolnego,
 3. raport o stanie Gminy za 2020 r. – Sekretarz Gminy,
 4. sprawozdanie z działalności Gminy ze współpracy z organizacjami pozarządowymiza 2020 r. – Sekretarz Gminy,
 5. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Strzeleczki – projekt uchwały z dnia 07.06.2021 r. – Sekretarz Gminy
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r. – projekt z dnia 08.06.2021 r. – Sekretarz Gminy
  3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2020 r. – projekt z dnia 08.06.2021 r. – Sekretarz Gminy
  4. zmiany budżetu gminy na 2021 r.  – projekt z dnia 14.06.2021 r. – Skarbnik Gminy
  5. rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej utworzenia oddziału VII klasy w Szkole Podstawowej w Komornikach – projekt z dnia 08.06.2021 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  6. rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej utworzenia oddziału VII klasy w Szkole Podstawowej w Zielinie – projekt z dnia 08.06.2021 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  7. sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 14.06.2021 r. – kier. Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości
  8. sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 14.06.2021 r. – kier. Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości
  9. sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 14.06.2021 r. – kier. Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości
  10. określenia wzoru wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego – projekt z dnia 11.06.2021 r. – kier. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  11. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Komorniki” – projekt z dnia 15.06.2021 r.  – główny specjalista ds. planowania przestrzennego
  12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobra - projekt z dnia 15.06.2021 r. - główny specjalista ds. planowania przestrzennego
  13. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przysiółka Nowy Bud – projekt z dnia 15.06.2021 r.  – główny specjalista ds. planowania przestrzennego
 6. sprawy bieżące.
Wersja XML