Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Samorządowej

Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się dnia 21 kwietnia 2021 r.
 o godz. 14:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.

 

Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej:

 

 1. Informacja o planowanych zadaniach z udziałem środków zewnętrznych – podinspektor ds. funduszy zewnętrznych;
 2. Realizacja inwestycji w gminie w 2020 r. i inwestycji bieżących oraz ocena dróg powiatowych i gminnych – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju;
 3. Informacja o stanie gospodarki odpadami w gminie w 2020 r. – Kierownik Referatu ds. Gospodarki Komunalnej
  i Nieruchomości;
 4. sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 r. – Kierownik GOPS;
 5. sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Strzeleczki za 2020 r. – Kierownik GOPS;
 6. zaopiniowanie projektów uchwał:
 1. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/189/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – projekt z dnia 15.04.2021 r. – Skarbnik Gminy;
 2. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. – projekt z dnia 16.04.2021 r. Skarbnik Gminy
 1. sprawy bieżące.
Wersja XML