Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Strzeleczki

 • LI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Strzeleczki

  SESJA RADY GMINY.png
  Data publikacji: 22-09-2022 11:19
 • L Sesja Rady Gminy Strzeleczki

  SESJA RADY GMINY.png
  Data publikacji: 24-08-2022 09:08
 • XLIX Sesja Rady Gminy Strzeleczki

  SESJA RADY GMINY.png
  Data publikacji: 05-08-2022 13:30
 • XLVIII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

  SESJA RADY GMINY.png
  Data publikacji: 14-07-2022 14:18
 • XLVII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

  SESJA RADY GMINY.png
  W dniu 23 czerwca 2022 r. o godzinie 13:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Strzeleczki. Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                             /-/ Włodzimierz Wolny Porządek sesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych. Przyjęcie protokołu z sesji  Nr XLVI/22 w dniu 26.05.2022 r. Wręczenie uczniom stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XLVI a XLVII sesją. Interpelacje i zapytania radnych. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Strzeleczki za 2021 r.”: Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Strzeleczki za 2021 r.” – Sekretarz Gminy; Debata nad raportem z uwzględnieniem głosu mieszkańców; Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Strzeleczki – projekt uchwały z dnia 07.06.2022 r. – Sekretarz Gminy. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r., sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego: Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r. - Wójt, Skarbnik Gminy; Przedstawienie sprawozdania finansowego – Skarbnik Gminy; Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego –Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości; Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2021 r. – Uchwała Nr63/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej; Opinie komisji Rady Gminy – przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Komisji Samorządowej; Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r. – projekt z dnia 08.06.2022 r. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2021 r.: Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2021 r.; Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2021 r. – Uchwała Nr 160/2022 z dnia 27 maja 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej; Dyskusja; Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2021 r. – projekt z dnia 08.06.2022 r. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. – projekt z dnia 14.06.2022 r. – Skarbnik Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 14.06.2022 r. – Skarbnik Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminny Strzeleczki – projekt z dnia 09.06.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości; Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzeleczki – projekt z dnia 09.06.2022 r. – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Strzeleczki na rok 2022/2023 – projekt z dnia 09.06.2022 r. – Kierownik GZEAS. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 10.06.2022 r. – Kierownik GZEAS. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Opolskiego zadania pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – projekt z dnia 06.06.2022 r. – podinspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 11.05.2022 r. – podinspektor ds. obronnych i zarządzania. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski. Zamknięcie sesji.  
  Data publikacji: 14-06-2022 12:04
 • XLVI Sesja Rady Gminy Strzeleczki

  SESJA RADY GMINY.png
    W dniu 26 maja 2022 r. o godzinie 14:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Strzeleczki. Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                             /-/ Włodzimierz Wolny
  Data publikacji: 16-05-2022 07:38
 • XLV SESJA RADY GMINY STRZELECZKI

  SESJA RADY GMINY.png
  W dniu 28 kwietnia 2022 r. o godzinie 14:00 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Strzeleczki. Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl  
  Data publikacji: 21-04-2022 15:00
 • XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Strzeleczki

  SESJA RADY GMINY.png
  dniu 7 kwietnia 2022 r. o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Strzeleczki. Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki
  Data publikacji: 04-04-2022 13:38
 • XLIII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

  SESJA RADY GMINY.png
  W dniu 31 marca 2022 r. o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Strzeleczki.
  Data publikacji: 22-03-2022 15:21
 • XLII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

  SESJA RADY GMINY.png
  W dniu 24 lutego 2022 r. o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Strzeleczki. Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                             /-/ Włodzimierz Wolny Porządek sesji:   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLI/22 w dniu 27.01.2022 r. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XLI a XLII sesją. Interpelacje i zapytania radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok – projekt z dnia 15.02.2022 r. – Skarbnik Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 15.02.2022 r. – Skarbnik Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzeleczki w roku 2022” – projekt z dnia 08.02.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Kujawach – projekt z dnia 10.02.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mosznej stanowiącej własność Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 10.02.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości; Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski. Zamknięcie sesji.
  Data publikacji: 16-02-2022 08:38
Wersja XML