Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Samorządowej

Tematem posiedzenia komisji będzie:

1) realizacja zadań wykonanych na ciekach wodnych w 2020 r.,- przedstawiciel Nadzoru Wodnego w Prudniku,

2) zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :

a) zmiany budżetu gminy na 2020 r. – projekt z dnia 16.10.2020 r. – Skarbnik Gminy,

b) poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – projekt z dnia 13.10.2020 r. – Skarbnik Gminy,

c) opłaty targowej – projekt z dnia 13.10.2020 r. – Skarbnik Gminy,

d) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenie inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso  – projekt z dnia 13.10.2020 r. – Skarbnik Gminy,

e) uchylenia uchwały nr XIX/121/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Biała na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki -  projekt z dnia 21.10.2020 r. – kierownik GZEAS,

f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy  Strzeleczki a uczęszczających do żłobków lub klubów dziecięcych na terenie Gminy Krapkowice – projekt z dnia 23.10.2020 r. – kierownik GZEA

3) sprawy bieżące.

 

Wersja XML