Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Strzeleczki

Brak opisu obrazka

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Strzeleczki

Cel projektu: Obniżenie energochłonności budynków publicznych Gminy Strzeleczki poprzez głęboką, kompleksową modernizację energetyczną.

Planowane efekty: Realizacja projektu wpłynie na efektywne wykorzystanie energii, a także zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających do atmosfery. Najważniejszym rezultatem będzie racjonalizacja zużycia i ograniczenie strat energii, co spowoduje spadek zużycia energii, a także ograniczy negatywny wpływ na środowisko, poprzez ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery.

8 października 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą prac związanych z termomodernizacją budynku Straży Pożarnej w Strzeleczkach oraz Budynku Szkolno – Przedszkolnego w Komornikach.

Prace będą obejmowały: modernizację układu wytwarzania, przesyłu oraz regulacji systemu CO, modernizację układu wytwarzania, przesyłu oraz regulacji systemu c.w.u., docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych wraz z zabudową „zielonej ściany”, docieplenie stropodachu słabowentylowanego, stropu pod nieogrzewanym poddaszem, stropodachów nad nieogrzewaną piwnicą, wymianę stolarki okiennej (zewnętrznej i wewnętrznej), wymianę stolarki drzwiowej (zewnętrznej i wewnętrznej), modernizacje oświetlenia, instalację paneli fotowoltaicznych.

Wartość projektu: 2 590 030,85 zł

Dofinansowanie RPO WO 2014 - 2020: 1 177 785,39 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 916 312,00 zł

Brak opisu obrazka

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Strzeleczki” jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Nr umowy RPOP.03.02.02-16-0006/19-00 z dnia 30.12.2019 r.

 

Wersja XML