Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Samorządowej

 

Tematyka posiedzenia komisji :

1) zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :

a) przyjęcie Regulaminu ośrodka wypoczynkowego w Dobrej – projekt z dnia 13.08.2020 r. – kierownik GOK,

b) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 13.08.2020 r. - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

c) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt z dnia 13.08.2020 r. – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

d) określenia górnych stawek opłat na terenie gminy Strzeleczki, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy - projekt z dnia 13.08.2020 r. – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

e) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Racławiczki na lata 2018 – 2023 – projekt z dnia 13.08.2020 r. – podinspektor ds. funduszy zewnętrznych,

2) sprawy bieżące.

Wersja XML