Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA

 

INFORMACJA

dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tzw. nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Strzeleczki.

Mając na uwadze nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Wójt Gminy Strzeleczki informuje, że zgodnie z art. 6c ust. 2c ww. ustawy przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. 

W świetle ww. przepisu właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą pozostać 
w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanym przez gminę lub z niego wystąpić.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych obowiązani
są złożyć pisemne oświadczenie o pozostaniu lub wyłączeniu z systemu w terminie do dnia 31.07.2020 r.

Wyrażenie zgody na przystąpienie do systemu nie wpływa na złożone już deklaracje
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Dopóki taka deklaracja nie zostanie zmieniona (wycofana), gmina nie zaprzestanie świadczyć usługi odbioru odpadów komunalnych, a właściciel nieruchomości ma obowiązek uiszczać opłatę jak dotychczas.

Złożenie oświadczenia o wyłączeniu z systemu skutkować będzie obowiązkiem zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonym przez Wójta Gminy Strzeleczki.

W związku z powyższym w załączeniu wysyłam oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Oświadczenie można odesłać lub dostarczyć osobiście do tut. Urzędu we wskazanym wyżej terminie.

 

PDFOświadczenie o przystąpieniu do Gminnego Systemu Gospodarowania Odpadami.pdf

 

Wersja XML