Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIX Sesja Rady Gminy Strzeleczki

W dniu 26 lutego 2020 r. o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Strzeleczki.                                                                    

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XVIII/20 w dniu 30.01.2020 r.

4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XVIII a XIX sesją.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. – projekt z dnia 20.02.2020 r. – Skarbnik Gminy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzeleczki w roku 2020” – projekt z dnia 12.02.2020 r. – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020 – 2024” – projekt z dnia 12.02.2020 r. – przedstawiciel GOPS

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Biała na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie gminy Strzeleczki – projekt z dnia 12.02.2020 r. – kierownik GZEAS

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Prószków na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie gminy Strzeleczki – projekt z dnia 12.02.2020 r. – kierownik GZEAS

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.

13. Zamknięcie sesji.

 

 

Wersja XML