Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzje środowiskowe)

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przed uzyskaniem decyzji m.in. o pozwoleniu na budowę, o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wymagane dokumenty

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik.

Do wniosku załącza się obowiązkowo poniższe załączniki:

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, bud. A (sekretariat) tel. 77 407 66 60 / 77 407 66 65

Opłaty

We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

Powyższe opłaty wnosi się na konto Urzędu Gminy Strzeleczki w Banku Spółdzielczym Gogolin O/Strzeleczki nr 93 8883 1028 2003 0000 2293 0004 lub w kasie Urzędu Gminy Strzeleczki

Termin i sposób załatwienia
Po wpływie ww. dokumentów następuje m.in.:

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Strzeleczki.

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, bud. B, w pokoju nr 106, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania

Do pobrania:

PDFWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsęwzięcia.pdf


 

 

Wersja XML