Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłaszanie szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych

Sposób postępowania przy szacowaniu szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną
w uprawach i płodach rolnych

 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (Dz. U z 2017 roku poz. 1295 z późn. zm.) od dnia 01.04.2018 roku podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód łowieckich w tym ustalaniem wysokości odszkodowania w granicach administracyjnych Gminy Strzeleczki jest obecnie Wójt Gminy Strzeleczki.

Całość procedur szacowania, określonych w nowelizacji przepisów ww ustawy, związanych z komunikacją oraz obiegiem dokumentów realizowana będzie w oparciu o Urząd Gminy Strzeleczki i przedstawia się następująco:

 1. Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym wystąpiła szkoda zgłasza ją w formie wyłącznie pisemnej na adres Urzędu Gminy Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki (sekretariat Urzędu, pok. Nr 105) w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele
  i sarny. 
  (załącznik - DOCformularz_zgloszenia_szkody.docj).
 1. Szacowania szkód dokonują zespoły, składające się z:

Szacowanie szkód składa się z:

W przypadku szkód wyrządzanych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód wyrządzonych i zgłoszonych bezpośrednio przed ich zbiorem lub w trakcie stosuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.

 1. Z każdego szacowania przedstawiciel Urzędu Gminy sporządza protokół w 3 egzemplarzach.
 1. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego jeżeli nie wniesiono odwołania.
 1. Każdemu z uczestników szacowania przysługuje odwołanie do nadleśniczego PGL Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu z szacowania.

Odszkodowanie nie przysługuje:

 1. osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;
 2. posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;
 3. posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody
  na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń
  lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;
 4. za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy
 5. za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;
 6. za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych;
 7. za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, powstałe na nieruchomościach,
  w odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie
  o zakazie wykonywania polowania, o którym mowa w art. 27b ust. 1 - do dnia następującego po dniu:

 

DZIERŻAWCY OBWODÓW ŁOWIECKICH FUNKCJONUJĄCY NA TERENIE GMINY STRZELECZKI

 

 1. Koło Łowieckie Nr 13 Bażant Opole

ul. Anny Jantar 6/11

45-807 Opole

Obwód łowiecki nr 95

Rejonizacja: Dobra, Nowy Bud, Strzeleczki (na północ od DW 409, przez Rynek do Zbychowic)

 1. Koło Łowieckie Nr 4 Odyniec w Lubrzy

ul. Szkolna 20

48-231 Lubrza

Obwód łowiecki nr 96

Rejonizacja: Strzeleczki (od ul. Niemodlińskiej), Ścigów i Racławiczki (na północ od drogi powiatowej 1833, ul. Niemodlińską w Racławiczkach do m. Chrzelice), Dziedzice

 1. Koło Łowieckie Dziczy Gaj w Krapkowicach

ul. Moniuszki 2/10

47-300 Krapkowice

Obwód łowiecki nr 98, 99

Rejonizacja: Dobra (od mostu na rzece Biała), Łowkowice i Pisarzowice (na wchód od drogi powiatowej 1837), Komorniki, Nowy Młyn

 1. Ośrodek Hodowli Zwierzyny Moszna

Moszna, 47-370 Zielina

Obwód łowiecki nr 102

Rejonizacja: Dobra (od mostu na rzece Biała), Łowkowice i Pisarzowice (na zachód od drogi powiatowej nr 1837), Buława, Wawrzyńcowice, Urszulanowice, Moszna, Zielina, Kujawy, Dziedzice i Racławiczki (na południe od drogi gminnej Racławiczki-Chrzelice), Ścigów (na południe od drogi powiatowej nr 1833), Strzeleczki (na południe od drogi powiatowej nr 1833, przez Rynek, DW nr 409 do Dobrej).

 

Więcej informacji:

 1. Urząd Gminy Strzeleczki

Rynek 4, 47-364 Strzeleczki

Referat Gospodarki Nieruchomości

Tel. 77 407 66 60 (wew.112)

k.rogosch-ryczyrz

 1. Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu

ul. Malczewskiego 4, 45-029 Opole

 

 

 

Wersja XML