Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany dotyczące zasad usuwania drzew

Z dniem wejścia w życie 17 czerwca 2017 r. nowelizacji ustawy o ochronie przyrody zmianie ulegają przepisy dotyczące usuwania drzew przez osoby fizyczne. Zgodnie z nowym brzmieniem w/w aktu prawnego osoba fizyczna będąca w posiadaniu nieruchomości, z której zamierza usunąć drzewa lub krzewy na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zobligowana jest do dokonania zgłoszenia takiego zamierzenia do organu właściwego- Wójta Gminy Strzeleczki. W ciągu 21 dni od daty jego złożenia organ dokona oględzin przedmiotowego terenu w celu ustalenia obwodów i gatunków. W terminie 14 dni od wizji terenowej organ ma prawo wydać decyzję wyrażającą sprzeciw  w przypadku:

 1. lokalizacji drzewa na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 2. na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 3. na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.),
 4. spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3,
 5. jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;

Brak opisu obrazka

Wersja XML